S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr322.5.2024 Doplnemé odlievacie hmoty Efko  , sádry , formy na sviečky ..... 20.5.2024 Nové kusové...

TOVAR V AKCII

cena pred zľavou 21,50 Eur (532,08 CZK)
Naša cena s DPH 18,28 Eur (452,27 CZK)
skladom
cena pred zľavou 7,50 Eur (185,61 CZK)
Naša cena s DPH 5,25 Eur (129,93 CZK)
skladom
Naša cena s DPH 50,36 Eur (1 246,36 CZK)
skladom

KONTAKTY

Hobbymix
Petőfiho 25
98401 Lučenec
tel: 0910 213 702
hobbymixlc@gmail.com

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena s DPH 2,50 Eur (61,87 CZK)
skladom
Naša cena s DPH 8,80 Eur (217,78 CZK)
skladom
Naša cena s DPH 8,80 Eur (217,78 CZK)
skladom

Internetový obchod, e-shop? Jahoda - najlepšie obchody Slovenska

 

 

 


» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Hobbymix a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru z ponuky zásielkového obchodu Hobbymix prevádzkovaného predávajúcim.

Kupujúci podaním elektronickej, alebo telefonickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté telefonicky, alebo elektronicky, a že bol s nimi plne oboznámený.

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá podala po vlastnej autorizácii elektronickú, alebo telefonickú objednávku.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke obchodu Hobbymix.

Registrácia kupujúceho

Stačí vypísať základné kontaktné údaje v označených políčkach, ktoré slúžia na vybavenie objednávky a vystavenie faktúry. Venujte pozornosť vyplneniu formulára a uvedeniu správnych údajov. Na Vami zadanom e-maile budete informovaný o stave svojej objednávky.

Objednávka

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaná objednávka z e-shopu Hobbymix, alebo e-mail, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, odoslaný kupujúcim na adresu predávajúceho. Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu a je považovaná za záväznú.

Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho / meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú / fakturačnú adresu, dodaciu adresu ak je odlišná od fakturačnej,  telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob dopravy / prevzatia tovaru, spôsob úhrady. V prípade právnickej osoby aj IČO, DIČ, IČ DPH.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením prijatia objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, telefonicky, alebo e-mailom po predchádzajúcom overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Objednávka je archivovaná v systéme predávajúceho. Ak sa kupujúci rozhodne objednávku zmeniť alebo stornovať, môže tak dodatočne urobiť najneskôr do expedície tovaru. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky, alebo e-mailom.

Po prijatí objednávky a jej registrácii je automaticky tovar rezervovaný pre kupujúceho. V prípade osobného odberu v predajni predávajúceho je lehota rezervácie tovaru maximálne 5 pracovných dní. Po jej uplynutí má predávajúci právo predať rezervovaný tovar tretej osobe. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku z dôvodu nemožnosti zaistiť dodávku tovaru. V takom prípade sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní.

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky, ak predávajúci nemá objednaný tovar na sklade a nie je schopný zaistiť ho v požadovanom termíne. Odstúpenie oznámi kupujúci písomne predávajúcemu, ktorý potvrdí kupujúcemu zánik objednávky.

Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

Predávajúci si môže vyžiadať finančnú zálohu v dohodnutej výške aj v prípade objednávky tovaru, ktorý je na objednávku. Takýto tovar (pokiaľ nie je vyhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho) nespadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci môže odstúpiť od uzavretej zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Minimálna výška nákupu je 5,- € pri objednávkach na dobierku ( bez poštovného ).

Pri osobnom odbere , platbe vopred/prevodom limit neplatí .

Dodacie podmienky

Pri tovare, ktorý je na sklade, je tovar expedovaný do 48 hodín počas pracovných dní. Pri tovare, ktorý sa v momente objednávky vypredal a je potrebné ho doobjednať, je dodacia lehota minimálne 21 dní. V takom prípade predávajúci oznámi predpokladanú dobu dodania.
Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená v elektronickej, alebo telefonickej objednávke kupujúcim. Ak chce kupujúci túto adresu zmeniť, musí tak urobiť, najneskôr pred odoslaním tovaru od predávajúceho.
Miestom dodania tovaru môže byť aj predajňa predávajúceho, pokiaľ si túto možnosť zvolí kupujúci.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené objednávke.
Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane v prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany dodávateľa, alebo ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú, o čom predávajúci bude kupujúceho informovať, prípadne predávajúci navrhne kupujúcemu dodanie alternatívneho tovaru.

Prevzatie tovaru

Dodávka tovaru sa realizuje okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru prepravcovi. V prípade, ak predávajúci alebo prepravca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu alebo prepravcovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca alebo predávajúci vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe po prijatí objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho.


Kupujúci je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení a tieto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca a ihneď kontaktovať predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa typu prepravy zvolenej v kúpnej zmluve kupujúcim.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď on, alebo jeho splnomocnenec prevezme tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

-oneskorené doručenie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
-oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom
-poškodenie zavinené doručovateľom - v takomto prípade odporúčame neprevziať zásielku

Cena za dopravu

K cene zaslaného tovaru účtujeme poštovné podľa hmotnosti zásielky a aktuálneho cenníka zvoleného prepravcu. Tovar zasielame prostredníctvom DPD , UPS a Slovenskej pošty . Pri objednávkach nad 200 € poštovné neúčtujeme .

Ceny za poštovné a dopravné platia pre tovar posielaný na území Slovenskej Republiky. Pri zásielkach do zahraničia sú ceny vypočítavané individuálne podľa požiadavky na prepravcu a spôsob doručenia.


Kúpna cena

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné a v EUR. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH.

V momente nákupu a potvrdenia objednávky sa na objednaný tovar nevzťahuje nijaká nasledujúca zmena ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v cenníku bez predchádzajúceho upozornenia v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.


Súčasťou ceny nie je dopravné, poradenská či konzultačná činnosť ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Náklady spojené so zostavením a montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

Akciové ceny platia buď do vypredania zásob, alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Spôsob platby


1. Platba priamo v predajni
Objednaný tovar je zaplatený v hotovosti v predajni.
2. Platba dobierkou
Tovar je expedovaný súčasne s faktúrou.
3. Platba vopred/prevodom
Po potvrdení objednávky predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú promofaktúru. 
Tovar je expedovaný súčasne s faktúrou , po pripísaní platby na účet predávajúceho .


Vrátenie tovaru

Pri predaji tovaru prostredníctvom zásielkového predaja má kupujúci právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovaru nemá kupujúci, ktorým je právnická osoba.

Kupujúci musí v tejto lehote doručiť na adresu predávajúceho vrátený tovar v originálnom obale, ktorý je nepoužívaný, nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, manuálov, záručného listu), doklad o kúpe spolu s listom o odstúpení od zmluvy vo forme poistenej zásielky. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).

Predávajúci nepreberá vrátený tovar zaslaný na dobierku.

List o odstúpení od kúpnej zmluvy je možné doručiť aj elektronicky.

Odstúpenie od zmluvy vzor pdf , doc.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijatú platbu. V prípade, že kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar správnym spôsobom, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, a je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
Poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
Predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.
Predaj kníh, brožúr, katalógov, novín a časopisov.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Osobné údaje a ochrana súkromia

Predávajúci bude od kupujúceho požadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a dodaciu adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu, v prípade právnickej osoby obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade splatnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho (pošta alebo e-mail) vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho a iných marketingových činnostiach. Kupujúci má možnosť zvoliť si zasielanie týchto informácií aj priamym prihlásením sa na stránkach prevádzkovateľa prostredníctvom svojej e-mailovej adresy. V prípade nesúhlasu na zasielanie týchto informácii kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie poštou, alebo e-mailom, že so zasielaním informácií nesúhlasí. Žiadosť môže byť zaslaná aj ako odpoveď na prijatý e-mail.

Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Alternatívne riešenie sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán alternatívneho riešenia sporov:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.
https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu:hobbymixlc@gmail.com

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru

Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred podaním objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Na vzťahy neupravené medzi zmluvnými stranami týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany.

YTA5YjNlZj