S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr313.6.2024 Tovar CMK , Special Hobby . 12.6.2024 Doplnený sójový a olivový vosk , farba do sviečok ,...

TOVAR V AKCII

Naša cena s DPH 24,57 Eur (606,85 CZK)
skladom
cena pred zľavou 4,40 Eur (108,68 CZK)
Naša cena s DPH 1,32 Eur (32,60 CZK)
skladom
cena pred zľavou 1,30 Eur (32,11 CZK)
Naša cena s DPH 1,04 Eur (25,69 CZK)
skladom

KONTAKTY

Hobbymix
Petőfiho 25
98401 Lučenec
tel: 0910 213 702
hobbymixlc@gmail.com

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena s DPH 2,50 Eur (61,75 CZK)
skladom
cena pred zľavou 5,38 Eur (132,88 CZK)
Naša cena s DPH 1,61 Eur (39,86 CZK)
skladom
Naša cena s DPH 1,33 Eur (32,85 CZK)
skladom

Internetový obchod, e-shop? Jahoda - najlepšie obchody Slovenska

 

 

 


» Záručné a reklamačné podmienky
Záručné a reklamačné podmienky

Záručné a reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať prípadné poškodenie obalu. Ak je zásielka viditeľne mechanicky poškodená, prípadne nekompletná, je kupujúci povinný zásielku neprevziať a spísať s prepravcom Protokol o škode. Ak zistí poškodenie až po prebraní tovaru, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom reklamačného formulára ihneď, najneskôr však do 48 hodín. Tovar v takom prípade nesmie ďalej používať. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode Hobbymix.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu a tovar, na ktorom zistil vadu ďalej nepoužívať.
Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Oprávnenou osobou sa rozumie kupujúci prípadne osoba, ktorú kupujúci splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú platné reklamačné podmienky. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a dokladu o zaplatení. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade sust. § 18 ods. 2Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu, prípadne ho odošle elektronicky e-mailom. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na svojej internetovej stránke. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do poštovú adresu predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska). Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa a prevádzkareň v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 2 Zákona počas celej prevádzkovej doby, prípadne po písomnej či ústnej dohode s kupujúcim aj mimo prevádzkovej doby. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 Zákona

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú:

a) Odovzdaním opraveného tovaru (odstránenie vady).
b) Výmenou tovaru.
Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.

Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a) Vrátením kúpnej ceny tovaru.
b) Výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov.
c) Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, po súhlase kupujúceho.

Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj týmito spôsobmi:
a) Písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia.
b) Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ďalšie prípadné reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto dokladu.
Poštovné a iné poplatky predávajúci nevracia.

Zánik záruky

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) Uplynutím záručnej doby tovaru.
b) Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
c) Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
d) Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, pre ktoré je určený.
e) Nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
f) Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
g) Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
h) Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
i) Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
j) Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
k) Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

Reklamačný formulár pdf , doc.

MTI1MjYxYj